Gönder 
 
Değerlendir:
  • 0 Oy - 0 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Hukuki desteklerinden ötürü Karakum Avukatlık Bürosunun kurucusu Av. Mustafa KARAKUM 'a şükranlarımı sunarım. TEŞEKKÜRLER...
2013 2014 12. sınıf edebiyat kitabı lider yayınları cevapları sayfa 10
Yazar Mesaj
öğretmen Çevrimdışı
Super Moderator
******

Mesajlar: 6,703
Üyelik Tarihi: 25-04-2012
Rep Puanı: 5
Teşekkür: 1
2 mesajına 2 teşekkür edilmiş.
Mesaj: #1
2013 2014 12. sınıf edebiyat kitabı lider yayınları cevapları sayfa 10
2013 2014 12. sınıf edebiyat kitabı lider yayınları cevapları sayfa 10
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının Oluşumu

Etkinlik: a) 1918-2000 yılları arasında toplumu derinden etkileyen sosyal ve siyasal olaylar nelerdir? Bu olaylarla edebî hareketler arasında bir bağlantı var mıdır? Araştırınız.

Mondros Ateşkes Antlaşması (30 Ekim 1918)
Atatürk'ün Samsun'a çıkması (19 Mayıs 1919)
Amasya Genelgesi (22 Haziran 1919)
Erzurum Kongresi (23 Temmuz - 5 Ağustos 1919)
Sivas Kongresi (4 -11 Eylül 1919)
Mustafa Kemal, ulusal mücadeleyi yönetmek için merkez olarak seçtiği Ankara'ya geldi (27 Aralık 1919).

“Osmanh Meclis-i Mebusan”ı İstanbul'da açıldı (12 Ocak 1920)
Burada Mustafa Kemal’e bağlı temsilciler “Misak-ı Milli kararların,n kabul edilmesini sağladılar (28 Ocak 1920)
İstanbul'un işgali 15 Mart 1920
23 Nisan 1920 TBMM açıldı.
Sevr Antlaşması (10 Ağustos 1920) - Ankara'daki TBMM antlaşmayı reddetti.
1 Kasım 1922'de saltanat kaldırıldı.
Başkumandan Meydan Muharebesi'yle düşman denize döküldü. (30 Ağustos 1922) Kurtuluş Savaşı kazanıldı.
Lozan Antlaşması 24 Temmuz 1923
2 Ekim 1923'te işgal kuvvetleri İstanbul'dan ayrıldı.
6 Ekim 1923'te Türk ordusu coşkun gösteriler ve sevinç gözyaşları içinde İstanbul'a girdi.
29 Haziran 1939’da Hatay Millet Meclisi Türkiye’ye katılma kararı aldı.
13 Ekim 1923'te Ankara’nın başkent olması kabul edildi.
29 Ekim 1923’te rejimin adı konularak cumhuriyet ilan edildi. Oy birliği ile Gazi Mustafa Kemal Paşa, Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı oldu. Cumhurbaşkanı, ilk Cumhuriyet hükümetini kurma görevini İsmet Paşa'ya verdi.
3 Mart 1924 Halifelik kaldırıldı.
Tevhid-i Tedrisat kanunu çıkarıldı (1924)
Latin alfabesi kabul edildi. 1928
Tekke ve zaviyeler kapatıldı. 1925
Soyadı kanunu 1934
10 Kasım 1938 - Atatürk'ün vefatı
1939-1945 2. Dünya Savaşı
Orta Doğu'da İsrail devleti kuruldu.
ABD, Rusya ve İngiltere, Birleşmiş Milletleri kurdu.
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Birleşmiş Milletler tarafından benimsendi.
1949'da NATO kuruldu.
Türkiye 1952'de NATO'ya kabul edildi.
1946'da Demokrat Parti kuruldu, 1950'de iktidara geldi.
27 Mayıs 1960 Askeri darbe yapıldı.
1974 - Kıbrıs Barış Harekatı
1983 KKTC kuruldu.
12 Eylül 1980 askeri darbe yapıldı.
Hazırlık Çalışması
2. Etkinlik:
ŞİİRDE HECE KULLANILMIS,
DİL SADELEŞMİŞ,
KONULARDA ANADOLU İŞLENMİŞ, ANADOLUYA YÖNELME BASLAMISTIR.
ÇAĞDAŞLASMA İÇİN NELER YAPILMASI GEREKTİĞİNDEN BAHSEDİLMİŞ,
KONU OLARAK VE EESERLERDE ATATÜRK 'ÜN İLKELERİ BİR YOL OLARAK GÖRÜLMÜŞTÜR.
SÜRREALİZM (GERÇEKÜSTÜCÜLÜK)
• İlkeleri Fransız şair Andre Breton tarafından 1924′te or¬taya konulmuştur.
• Freud’un psikanaliz yöntemi temel oluşturur.
• Sanat, insanı anlatmalı ise insanın gerçek kişiliği, bilinçal¬tındaki istek, eğilim ve korkularda ortaya çıkar. Bu nedenle bilinçaltını ortaya çıkaran rüya, sayıklamalar gibi anlatım¬lara önem verilir.
• Bilinçaltını akıl ve mantıktan üstün tutmuşlardır.
• “Otomatik yazı” denen bir yazı sistemi ile sanatçı aklından geçenleri dil bilgisi kurallarını düşünmeden yazar ve böy-lelikle ortaya bir sanat eseri çıkar.
Temsilcileri
Andre Breton, Paul Eluard, Louis Aragon
Türk edebiyatında: Garipçiler ve İkinci Yeniciler bu akım¬dan etkilenmiştir.
EGZİSTANSİYALİZM (VAROLUŞÇULUK)
• Martin Heidegger’in varoluşçuluk felsefesinin edebiyattaki yansımasıdır.
• Edebiyattaki kurucusu Jean Paul Sartre’dır.
• Descartes’in “Düşünüyorum öyleyse varım.” felsefesine yani akla dayanır.
• Varoluşçuluk, insanın varoluşuyla doğal nesnelere özgü varlık türü arasındaki karşıtlığı büyük bir güçle vurgulayan, iradesi, bilinci ve aklı olan insanların irade ve bilinçten yoksun nesneler dünyasına fırlatılmış olduğunu öne süren bir düşünce akımıdır.
• Varoluşçuluğa göre: insan karşılaştığı durumlar karşısında en iyiyi en doğruyu aklıyla seçecektir. Ancak bu bir buna-lımla olacaktır. Dolayısıyla insan sorumluluk bilinciyle ha¬reket eder ve kendini var eder. Çünkü insan, karakterini kendi yaratarak var olur.
• Cumhuriyet Dönemi’nde edebiyatımıza giren bu akımdan Oğuz Atay, Edip Cansever ve Yusuf Atılgan etkilenmiştir.
Temsilcileri
Jean Paul Sartre, Albert Camus, Andre Malraux, Simone de Beauvoir
SEZGİCİLİK (İNTÜİSYONİZM)
• Bu akımın düşünceleri büyük ölçüde Fransız filozof Henri Bergson’un sezgicilik/ruhçuluk felsefesine dayanır.
• Materyalizme ve pozitivizme karşı olan, idealist bir yakla¬şımdır.
• Bu anlayışa göre bilginin asıl kaynağı akıl değil sezgidir.
• İnsanın sezgi gücünün hayalleri ve duyguları belirlediği, maddenin, varlığın buna bağlı olarak şekillendiği savunulur; dış dünya, varlık, madde, eşya, ruhun, düşüncenin bir ürünüdür.
• Sembolist şairlerin, saf şiir anlayışını savunan şairlerin varlığa yaklaşım biçimleri büyük ölçüde sezgici felsefeye dayanır.
• Belirleyici olan somut varlık değil, şairin duyuş, görüş, düşünüş tarzıdır. Dış dünya insanın iç dünyasını ifade etmeye yarayan simgeler âlemidir.
• Dış dünya, düşünceyle, duyguyla, algıyla, rüyayla anlam¬landırılabilir.
• Bu akım edebiyatımıza Cumhuriyet Dönemi’nde girmiştir.
• Türk şiirinde sezgici yaklaşımın en önemli temsilcisi Ahmet Hamdi Tanpınar’dır.
• Necip Fazıl Kısakürek, Asaf Halet Çelebi gibi yazar ve şairler üzerinde de bu anlayışın etkileri vardır.
İnceleme
1.Metin
1. 1071 Malazgirt Savaşı ile Alpaslan’ın Anadolu’ya girmesi vatan kurma çabalarının tarihsel kökenidir.
2. “eski hayat ağacını” donatan mucizenin temelinde dehalar ve sanatçılar vardır.
3. Kurtuluş savaşında mücadele etmiş isimsiz şehit ve gazilere…
4. Toprağa sahip olmak, Tarihe sahip olmak, Sanata ve sanatçılara sahip olmak…

2.Metin
1. Kurtuluş Savaşı ve onun Anadolu’daki yansımalarıdır. Yakup Kadri, Yaban'la gerçekdışı, bir düş ülkesi görünümündeki köy edebiyatını yıkmıştır. Çirkin, kısır bir doğa, pis bir çevre; illetli, sakat insanlar, cehalet, kör inançlar, içgüdülerin yön verdiği bir yaşama biçimi... çizilen tablonun renkleri bunlardır. Savaş sanki bu insanların dışında olup bitmektedir. Askere çağrılma korkusu dışında ilgilenmezler savaşla.
2. Köylülerle aynı kanı taşıdığı, aynı dili konuştuğu, aynı tarihi paylaşmasına rağmen kendisine “Yaban” denmesine kızıyor.
Aynı siyasi alın yazısı, aynı sosyal bağlar, kardeşlik, evlatlık, analık-babalık bağları…
3. Bir başka deyişle bilinç, kişinin etrafında olan bitenleri fark etmesini sağlayan, gerçekliğin farkına varma yetisi olarak görülebilir. Bilinç hem bireysel, hem de toplumsal dünyanın gerçeğine vakıf olma, onu hissetme, katılma ve onu değiştirmenin aracıdır. Bu yönüyle bilinç, yalnızca insana özgü bir realitedir. Bireyin hem kendisinin hem de dış dünyanın bütünlüklü bilgisine ulaşmasını sağladığından bilincin (psikolojik) bireysel ve toplumsal (sosyolojik) olmak yılda iki temel boyutu bulunmaktadır. Metne göre milleti oluşturan ortak değerler: Kan bağı, ortak dil, ortak tarih, aynı coğrafya üzerinde yaşamak, aynı dine inanmak, aynı siyasi geleceği paylaşmak, aynı sosyal bağları bulunmak.
4. Ahmet Celâl köye geldikten sonra köylünün değer yitimine uğradığını görür ve bunun sonucunda köylü ile çatışır. Kahraman bu dönemde, hem köylü hem de kendi ile bir uyuşmazlık içindedir. Kendini köylüye benzetmeye çalıştıkça iyice yabanlaşır. Köylülerin konumu ağır basar.

3. Metin
1. Millî Kurtuluş Hareketini ilk defa ve hususî plânda başlatan Maraş, aile kökünün bağlı olduğu bu som ve saf Müslümanlık ve Türklük yatağına ait bir kahramanlık destanı... Avrupa'da okumuş ve Avrupa’yı bütün dış tesellileri ve iç bunalımlarıyla aydın bir Batılıdan daha iyi tanımış soylu bir Maraşlının ruhçuluk aksiyonu ve maddeye ruhla karşı çıkma hamlesi...
2. Yararlanmıştır.
3. Güçlü bir yazım tekniğinin görüldüğü tiyatro oyunlarında ise daha çok korku ve kaygı psikolojisini işledi.

4.Metin
1. Toprağa bağlı, okumayan ama bilen, ağlayan, gülen, aşık olan, gurbete çıkan, vatanı için savaşan…
2. Ortak sanat değerlerinin ve sanatçıların olması, aynı milli duyguların oluşması…
3. Hoca Nasreddin gibi ağlayan – Bayburtlu Zihni gibi gülendir – toprağın nabzı … Batı edebiyatı anlayışı sezilir, şiirin diğer ifadeleri ise memleket edebiyatıdır.
4. Doğrudan bağ kurulabilir: Metnin yazıldığı dönemde günlük konuşma dili ile edebi dil arasındaki fark ortadan kalmıştı; üstelik öz Türkçe hareketi edebiyatta başlamıştı.

5.Metin
1. Varoluşçuluğa göre: insan karşılaştığı durumlar karşısında en iyiyi en doğruyu aklıyla seçecektir. Ancak bu bir buna¬lımla olacaktır. Dolayısıyla insan sorumluluk bilinciyle ha¬reket eder ve kendini var eder. Çünkü insan, karakterini kendi yaratarak var olur.

6.Metin
1. Türk edebiyatındaki gelişme ve yenileşme çabalarının dayanak noktaları, toplumsal, siyasal ve kültürel değişimlerdir.
2. Cumhuriyet dönemi şair ve yazarların etrafında bütünleştikleri temel düşünce “toplumcu sanat” anlayışıdır.
3. Üç ana eğilim söz konusudur: 1)Memleketçilik (Kurtuluş Savaşı ile yükselen milliyetçilik), 2)Öz şiir (Yenilik arayışları ve bireyin ön plana çıkması), 3)Toplumcu gerçekçilik(Anadolu ve Anadolu insanını tanıma ve aydınlatma)
4. Şiirde üç eğilim görülür, romanda bilinçli bir Anadolu’ya açılma vardır, hikayede yazarlar kitaplarını yayınlamışlar olay ve durum hikayeleri yazılmış, tiyatroda halkı aydınlatan ve eğitim aracı olarak oyunlar oynanmış.

7.Metin
1. a)Cumhuriyette temel ilke seçimdir.
b)Cumhuriyet rejiminde egemenlik kayıtsız şartsız millete aittir.
c)Cumhuriyetçilik, anayasamızda, -Değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.- şeklinde birinci madde olarak yer almıştır.
d)Cumhuriyet rejimi, demokratik ve insan haklarına saygılı bir devlet şeklidir.
e)Türk milletinin tabiatına ve adetlerine en uygun yönetim şeklidir.

8.Metin
1. Laiklik, devlet düzeninin ve hukuk kurallarının dine göre değil, akla ve bilime dayandırılmasıdır. Ayrıca; insanların, dini inancına ve vicdan hürriyetine karışılmaması, herkesin din ve inancının gereklerini serbestçe yerine getirebilmesi olarak da tanımlanabilmektedir.
Anlama ve Yorumlama
1. Yaşam tarzındaki ve yönetim biçimindeki değişim
Halkın konuşma dili ile edebi dil arasında yakınlaşma
Halk şiiri geleneği, önemli bir kaynak niteliği kazanmıştır.
Toplumun her kesiminden şair ve yazarlar çıkmış; edebiyat yeni boyutlar kazanmıştır
Toplum ve toplumun sorunları gözleme dayalı bir gerçeklikle anlatılır.
Teokratik devlet biçiminden, demokratik devlet biçimine yöneliş, laiklik, hukuk alanındaki değişiklikler, Latin alfabesine geçiş, Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumunun kurulması, kalkınma ve eğitim seferberliği.
2. Vatan, bayrak, dil, tarih, Atatürk ilke ve devrimleri….

3. Avusturyalı Dr. Sigmund Freud (1856-1939) insan ruhuna ve bilinçaltına dair önemli buluşlarıyla çığır açarak 20. yy.daki bütün sanat ve düşünce akımlarını etkilemiştir.
*Psikoloji ve psikiyatri bilimlerinden yararlanmışlardır.
* Bireyin iç sıkıntıları, bilinçaltı, toplumla çatışma, tedirginlik, yabancılaşma ve yalnızlık gibi konular işlenir.
*Çağrışımlara açık sanatsal, şiirsel bir anlatımla yazmışlardır.
*İç konuşma ve bilinç akımı gibi anlatım tekniklerini kullanmışlardır.
*İnsan gerçekliliğini farklı yönlerden anlatmışlardır.
*Ruh çözümlemelerine önem vermişlerdir.
*Peyami Safa, Ahmet Hamdi Tanpınar, Abdülhak Şinasi Hisar, Mustafa Kutlu, Semiha Ayverdi, Tarık Buğra
a- 1923- 1940 Yılına Kadar Türk Edebiyatı:
1. Beş Hececiler. 2. Yedi Meşaleciler
b- 1940 Sonrası Türk Edebiyatı:
1.Garipçiler 2.İkinci Yeniciler 3.Memleketçiler ( Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdürenler) 4.Mavi Akımı 5.Hisarcılar
6.Toplumsal Gerçekçiler 7.Mistikçiler 8.Post Modernistler 9.Öz Şiir Yanlıları

4. Cumhuriyet döneminde dilin yalınlaşması, özleşmesi çalışmaları hızlanmış; sürüp gelen dil tartışmaları, Türk Dil Kurumu'nun kurulmasıyla bilimsel bir zemine oturtulmuştur. Dil devrimiyle birlikte Türkçe ve Türk edebiyatı gerçek macerasına girmiş; milliyetçi, halkçı, yenilikçi, modern sanat ve edebiyat görüşlerinin benimsendiği bir edebiyat doğmuştur.
Yazı diliyle konuşma dili arasındaki öteden beri süregelen fark ortadan kalkmış; dilde sadeleşme çabaları sürmüş ve bunda başarılı olunmuştur. Düzyazıda özellikle Nurullah Ataç'ın öncülük ettiği yeni nesir ve öz Türkçecilik ve devrik cümle anlayışı yaygınlaşmıştır.
Bu özellikler günümüz Türk edebiyatında da geçerliliğini korumaktadır.

5. Tanzimat’tan Cumhuriyete kadar geçen sürede, edebî eserlerde tartışılan birçok problem, Atatürk ilke ve inkılâplarında ifadesini bulmuş ve çözümlenmiştir. Kadınların sorunları Atatürk ilke ve inkılâplarının getirdiği hak ve özgürlükler sayesinde halledilmiştir. Yine dinî istismar ve taassubun acı sonuçlarını, ayrıca yanlış batılılaşmayı dile getiren Yenileşme dönemi (Tanzimat’tan Cumhuriyete kadar geçen süre) eserlerinde bahsedilen bu sorunlar Cumhuriyetle birlikte ortadan kalkmıştır. Tanzimat şairlerinin “hürriyet, eşitlik” hayalleri Cumhuriyetle gerçek olmuştur.
http://www.dersnotumuz.com sitesinin değerli ziyaretçileri ve üyeleri , bizler sizlerle varız...
Desteklerinizi sitemizden esirgemeyin ...
teşekkürler...
09-23-2013 22:27
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
« Önceki | Sonraki »
Cevapla 


Benzeyen Konular
Konu: Yazar Cevaplar Gösterim: Son Mesaj
  2014 2015 12. sınıf edebiyat kitabı mevsim yayınları cevapları sayfa 79 öğretmen 0 1,721 11-10-2014 10:30
Son Mesaj: öğretmen
  2014 2015 12. sınıf edebiyat kitabı mevsim yayınları cevapları sayfa 78 öğretmen 0 1,334 11-10-2014 10:28
Son Mesaj: öğretmen
  2014 2015 12. sınıf edebiyat kitabı mevsim yayınları cevapları sayfa 77 öğretmen 0 1,139 11-10-2014 10:25
Son Mesaj: öğretmen
  2014 2015 12. sınıf edebiyat kitabı mevsim yayınları cevapları sayfa 76 öğretmen 0 1,035 11-10-2014 10:24
Son Mesaj: öğretmen
  2014 2015 12. sınıf edebiyat kitabı mevsim yayınları cevapları sayfa 75 öğretmen 0 1,035 11-10-2014 10:22
Son Mesaj: öğretmen
  2014 2015 12. sınıf edebiyat kitabı mevsim yayınları cevapları sayfa 74 öğretmen 0 1,111 11-10-2014 10:21
Son Mesaj: öğretmen
  2014 2015 12. sınıf edebiyat kitabı mevsim yayınları cevapları sayfa 72 öğretmen 0 1,103 11-10-2014 10:18
Son Mesaj: öğretmen
  2014 2015 12. sınıf edebiyat kitabı mevsim yayınları cevapları sayfa 71 öğretmen 0 1,063 11-10-2014 10:16
Son Mesaj: öğretmen
  2014 2015 12. sınıf edebiyat kitabı mevsim yayınları cevapları sayfa 70 öğretmen 0 1,397 11-10-2014 10:14
Son Mesaj: öğretmen
  2014 2015 12. sınıf edebiyat kitabı mevsim yayınları cevapları sayfa 69 öğretmen 0 1,506 11-10-2014 10:13
Son Mesaj: öğretmen

Konu ile Alakalı Anahtar Kelimeler

2013 2014 12. sınıf edebiyat kitabı lider yayınları cevapları sayfa 10 indir, 2013 2014 12. sınıf edebiyat kitabı lider yayınları cevapları sayfa 10 Videosu, 2013 2014 12. sınıf edebiyat kitabı lider yayınları cevapları sayfa 10 online izle, 2013 2014 12. sınıf edebiyat kitabı lider yayınları cevapları sayfa 10 Bedava indir, 2013 2014 12. sınıf edebiyat kitabı lider yayınları cevapları sayfa 10 Yükle, 2013 2014 12. sınıf edebiyat kitabı lider yayınları cevapları sayfa 10 Hakkında, 2013 2014 12. sınıf edebiyat kitabı lider yayınları cevapları sayfa 10 nedir, 2013 2014 12. sınıf edebiyat kitabı lider yayınları cevapları sayfa 10 Free indir, 2013 2014 12. sınıf edebiyat kitabı lider yayınları cevapları sayfa 10 oyunu, 2013 2014 12. sınıf edebiyat kitabı lider yayınları cevapları sayfa 10 download

Forum'a Git:


Konuyu görüntüleyenler: 1 Misafir

İletişim | Dersnotumuz | Yukarıya dön | İçeriğe Dön | Hafif Sürüm | RSS